DEZE OVEREENKOMST IS EEN JURIDISCH BINDENDE OVEREENKOMST; GELIEVE DEZE ZORGVULDIG TE LEZEN. Welkom bij MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™. WB Games Inc. ("WB Games") is trots om u toegang te verschaffen tot de online dienst (een "Game Server") voor gebruik met een erkend, ongewijzigd exemplaar van de MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™ game software geïnstalleerd op uw personal computer (een "Entertainment Systeem") (samen met eventuele updates, de "Game Client"). Een Game Server en de Game Client vormen samen MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™(de "Game"). Deze gebruiksvoorwaarden ("GVW" of "Overeenkomst") zijn van toepassing op uw gebruik van de Game Server, terwijl de Eindgebruiker Licentieovereenkomst van MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™ (de "EULA"), hierin opgenomen via deze verwijzing (zie https://www.shadowofwar.com), uw gebruik beheerst van de Game Client. Door hieronder te klikken op "Ik accepteer", of door verbinding te maken of met behulp van een Game Server, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door de voorwaarden van deze Overeenkomst en de EULA.

 1. Toekenning van een Beperkte Licentie voor een Game Server. Onder voorbehoud van uw akkoord met en voortdurende naleving van deze Overeenkomst alsook uw voortdurende naleving van alle afspraken en richtlijnen die worden opgelegd door Valve of door leveranciers van diensten die door WB Games zijn goedgekeurd voor het gebruik van uw Steam account of van een account van een door WB Games goedgekeurde derde partij (de "Account"), kunt u een Game Server uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel amusement gebruiken mits u gebruik maakt van een erkende, ongewijzigde Game Client. U mag geen gebruik maken van of toegang hebben tot een Game Server voor enig ander doel of in verband met andere software, en de eventuele toegang tot of het gebruik buiten de uitdrukkelijke werkingssfeer van deze licentie kan een schending vormen van WB Games’ intellectuele eigendomsrechten. De hierin verleende licentie geeft u geen aanspraak of eigendomsrecht op de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Server) en mag niet worden opgevat als een verkoop van rechten op de Game. De verleende licentie is niet overdraagbaar en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. Alle rechten, titels en belangen in en op de Game en alle kopieën daarvan (waaronder zonder beperking alle titels, computer code, technologie, thema's, objecten, personages, namen van personages, verhalen, dialoog, stopwoorden, locaties, concepten, kunstwerken, muziek, enz.) zijn eigendom van WB Games of haar licentiegevers.
 2. Wijzigingen in de Overeenkomst en de Game. WB Games kan deze Overeenkomst naar eigen goeddunken actualiseren, en u kunt worden gevraagd om de herziene versie van de GVW na te lezen en ermee akkoord te gaan zodra deze van kracht worden. Indien u niet akkoord gaat met herziene GVW, zal u niet worden toegestaan om​​ de Game te blijven spelen via de Game Server. Als u op enig moment niet meer in staat bent om te voldoen aan de voorwaarden van de dan geldende GVW, moet u deze Overeenkomst beëindigen en onmiddellijk uw toegang tot de Game Server op gelijk welke manier staken. WB Games kan elk aspect van de Game op elk gewenst ogenblik veranderen, wijzigen, schorsen of beëindigen. WB Games kan ook beperkingen opleggen op bepaalde functies of uw toegang beperken tot delen of het geheel van de Game zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Eigendom. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Game in handen is van WB Games en/of met haar verbonden ondernemingen en/of licentiegevers van WB Games. Verder begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u geen belang heeft, monetair of anderszins, in gelijk welke functie of inhoud in de Game, dit kan omvatten maar niet beperkt tot in-game items of in-game valuta. U mag geen (eventuele) in-game items of in-game valuta kopen, verkopen of verhandelen voor iets van waarde in de echte wereld zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WB Games. Elke in-game transactie of de aankoop van inhoud en/of items wordt aangekocht van de Steam dienst of andere door WB Games erkende diensten van derden, en niet van WB Games.
 4. Schorsing / Schrapping Account. WB GAMES KAN UW TOEGANG TOT DE GAME SERVER OP ELK GEWENST MOMENT EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN SCHORSEN, BEËINDIGEN, WIJZIGEN OF SCHRAPPEN, MET OF ZONDER KENNISGEVING AAN U.
 5. Financiële Transacties. U erkent en aanvaardt dat alle transacties worden afgehandeld door de partij die uw entertainment dienst host, en zullen worden uitgevoerd op grond van alle Gebruiksvoorwaarden, Beleids- en Richtlijnen van die entiteit. U erkent dat alle transacties worden vergemakkelijkt door de Steam dienst of door leveranciers van diensten die door WB Games zijn goedgekeurd en niet door WB Games. U gaat ermee akkoord dat WB Games uw gegevens, dit kan omvatten informatie over uw financiële administratie, met derden kan delen, zoals hieronder beschreven in artikel 6, voor zover dit voor deze doeleinden nodig is.
 6. Privacybeleid en Vrijgave van Informatie. WB Games is in handen van Warner Bros Entertainment Group ("Warner Bros") en deelt haar privacybeleid. In het geval u ervoor kiest persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, erkent u dat u het Warner Bros Privacybeleid (zie https://www.warnerbros.com/privacy)("Privacybeleid"), dat een deel vormt van deze Overeenkomst, heeft gelezen en begrepen en dat u ermee instemt dat uw gegevens kunnen worden verzameld, gebruikt en vermeld, zoals beschreven in het Privacybeleid. U begrijpt dat WB Games, met of zonder kennisgeving aan u, uw Internet Protocol (IP) adres(sen), persoonlijke informatie, chatlogs, betaling en andere informatie over u en uw activiteiten kan openbaar maken aan derden, in antwoord op een verzoek van ordehandhavingdiensten, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure, of als WB Games meent dat dit uw veiligheid of de veiligheid van anderen kan beschermen. Als u een gebruiker bent van buiten de Verenigde Staten, stemt u ook in met de overdracht van uw gegevens naar de Verenigde Staten.
 7. In-Game Communicaties. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat WB Games, haar verbonden ondernemingen en haar contractanten uw in-game communicatie kan volgen, opnemen, herzien, wijzigen en/of openbaar maken voor doeleinden van marketing, promotie onderzoek, controle op naleving van deze Overeenkomst, de Eindgebruiker Licentieovereenkomst, de Gedragscode en het Privacybeleid alsook andere doeleinden die WB Games van tijd tot tijd nodig kan achten. WB Games, haar verbonden ondernemingen en haar contractanten zijn niet verplicht om in-game communicaties te controleren.
 8. Rechtsmiddelen. U erkent dat WB Games onherstelbare schade kan lijden indien u inbreuk pleegt op een van de bepalingen betreffende de eigendom, de verleende vergunning of licentiebeperkingen. In het geval van een dergelijke schending is WB Games gerechtigd een vordering in te stellen voor het bekomen van een gerechtelijk bevel en/of een beschikking voor uitvoering in natura alsook elk ander geschikt middel.
 9. Afwijzing van Garanties. De Game Servers worden ter beschikking gesteld, voor zover toegestaan ​​door de wet, op een "as is" en "as available" basis. Voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties van welke aard dan ook uitgesloten.
 10. Beperking van Aansprakelijkheid..
  1. Noch u, noch WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, verbonden ondernemingen, licentiegevers, of aannemers zijn aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade onder of in verband met deze GVW, of een andere ondergeschikte overeenkomst, hetzij voortvloeiend uit de wet of voortvloeiend in of door contractbreuk, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, onjuiste voorstelling van zaken of anderszins.
  2. Niets in deze GVW zal de aansprakelijkheid uitsluiten of beperken:
   1. voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
   2. voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door haar nalatigheid;
   3. onder de vergoeding in Artikel 12; of
   4. voor elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.
 11. Schadevergoeding. U gaat ermee akkoord om WB Games, haar bestuurders, moederbedrijf, filialen, verbonden ondernemingen, licentiegevers, en aannemers te beschermen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, van en tegen elke vordering, aansprakelijkheid, letsel, schade, verlies of kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met een schending door u van Artikel 1.
 12. Gebruikersinhoud. "Gebruikersinhoud" betekent gelijk welke (eventuele) communicatie, beelden, geluiden, video's en al het materiaal en de informatie die u, of iemand die uw account gebruikt, via de Game of een aan WB Games gelieerde website als bijdrage levert​​, met inbegrip van maar niet beperkt tot feedback over de Game en/of gestreamde inhoud die u in verband met de Game creëert, waaronder zonder beperking rechten om uw beeltenis en/of stem te gebruiken zoals door u via dergelijke stream aan ons bezorgd. U verleent WB Games een eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, volledig betaalde, niet-exclusieve licentie op Gebruikersinhoud, met inbegrip van het recht van sublicentie aan derden, alsook het recht om dergelijke (eventuele) Gebruikersinhoud evenals alle gewijzigde en daarvan afgeleide werken te reproduceren, herstellen, aanpassen, wijzigen, vertalen, herformatteren, creëren van afgeleide werken, vervaardigen, in omloop brengen, publiceren, verspreiden, verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, overdragen, verhuren, leasen, uitzenden, streamen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, elektronisch toegang toe te bieden, uit te zenden, aan het publiek via telecommunicatie te communiceren, weer te geven, uit te voeren, in het computergeheugen in te geven en te gebruiken. U verklaart en garandeert hierbij dat u alle benodigde rechten heeft, alsook de documentatie die nodig is om dit bepalen, om de licentie waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, toe te kennen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, doet u hierbij afstand van eventuele morele rechten, kunstenaarsrechten, huurrechten, of soortgelijke rechten die u eventueel heeft in elke (eventueel) Gebruikersinhoud. U garandeert dat u eventuele morele rechten, kunstenaarsrechten, huurrechten, portretrechten of soortgelijke rechten die u eventueel heeft in elke Gebruikersinhoud niet tegen WB Games zal afdwingen.
 13. Inbreukvorderingen. Als u van mening bent dat enige inhoud die op de Game Server, in de Game, of op de WB Games website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, willen wij bij WB Games van u horen. Gelieve de volgende informatie schriftelijk te bezorgen aan de Agent Auteursrechten legal@wb.com:
  1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  2. een beschrijving van het intellectueel eigendomsrecht waarvan u beweert dat het overtreden is;
  3. de exacte URL of een beschrijving van elke plaats waar het vermeende inbreukmakende materiaal zich bevindt;
  4. een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door u, uw agent, of de wet;
  5. uw elektronische of fysieke handtekening of de elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens u, en
  6. een verklaring van u dat de informatie in uw mededeling accuraat is, dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht.
 14. Correcties en Actualisaties. WB Games mag op elk gewenst moment correcties, actualisaties en aanpassingen (elk een "Update" genoemd) aan de Game doorvoeren, en de gamestructuur veranderen na het aanbrengen van een Update.
 15. Beëindiging. Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door de Game te verwijderen. WB Games kan deze Overeenkomst beëindigen, met of zonder kennisgeving, door de Account te verbieden. Alle bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de artikelen 3, 5, 6-1212, 15, 16 en 17, die uit hun aard moeten blijven bestaan na beëindiging van deze Overeenkomst blijven van kracht.
 16. Toepasselijk Recht..
  1. De interpretatie, geldigheid en uitvoering van deze GVW en alle niet-contractuele verbintenissen die voortvloeien uit of verband houden met deze GVW, worden beheerst door het recht van het land van uw gewone verblijfplaats.
  2. Elke vordering of procedure om geschillen met betrekking tot deze GVW of de Game te beslechten, is onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land van uw gewone verblijfplaats (tenzij anders schriftelijk is overeengekomen door beide partijen).
 17. Diversen. De voorwaarden uiteengezet in deze Overeenkomst, met inbegrip van de Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn fundamentele bestanddelen die de basis vormen van de overeenkomst tussen WB Games en u. WB Games zou niet in staat zijn om zonder dergelijke beperkingen de Game (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Game Servers) op een economische basis aan te bieden. Dergelijke Afwijzing van Garantie, Beperking van Aansprakelijkheid en bepalingen inzake Schadevergoeding zijn ook opgesteld ten gunste van WB Games’ licentiegevers, opvolgers en rechtverkrijgenden. U gaat ermee akkoord dat u niet als een agent, werknemer, joint venturer, of partner van WB Games wordt beschouwd, en dat u evenmin uzelf zo zal voordoen. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder WB Games’ voorafgaande schriftelijke toestemming en elke poging tot overdracht in strijd met deze bepaling is nietig. WB Games mag deze Overeenkomst of een van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op elk gewenst ogenblik overdragen zonder uw toestemming. Geen verklaring van afstand van enig(e) verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enig(e) ander verzuim, voorwaarde of schending van deze Overeenkomst, al dan niet van een soortgelijke aard of anderszins. Elke door een rechtbank of een bevoegde toezichthouder onwettig bevonden bepaling wordt geacht te zijn verwijderd van de Overeenkomst, maar dergelijke verwijdering zal geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle van toepassing zijnde documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers en vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en WB Games met betrekking tot de Game Servers. U dient zelf te zorgen voor alle noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en apparatuur die nodig is om de Game te spelen, met inbegrip van passende computerapparatuur en internetverbindingen, op uw eigen risico en kosten. WB Games is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei nalatigheid van prestaties als gevolg van oorzaken die buiten de redelijke controle zijn van WB Games, met inbegrip van maar niet beperkt tot: daden van God, oorlog, terrorisme, oproer, embargo's, acties van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, stakingen, of een tekort aan transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.

Uw aankoop van de Game vormt een overeenkomst voor de levering van diensten die onmiddellijk aanvangt op het moment dat u klikt op "Ik aanvaard" hieronder. Bij aanvang van de diensten verliest u uw recht om, volgens de wetgeving van uw jurisdictie die Richtlijn 97/7/EG betreffende de verkoop op afstand implementeert, de overeenkomst gemakshalve te ontbinden

Gedragscode

Je gaat ermee akkoord dat je het Spel nooit zult gebruiken om Gebruikerscontent te uploaden, te plaatsen of anderszins te verspreiden die:

 • bestaat uit illegale activiteiten of aanmoediging tot zulke activiteiten;
 • kan worden gezien als smaad, misbruik, intimidatie, stalking of bedreiging of die op andere wijze inbreuk maakt op de wettelijke rechten (zoals het recht op privacy of het portretrecht) van anderen;
 • schadelijk is, misbruik omvat, vulgair, seksueel expliciet, smadelijk, lasterlijk, obsceen is, inbreuk maakt op andermans rechten zoals het recht op privacy of het portretrecht, haatzaaiend of discriminatoir is of die redelijk te beschouwen is als aanstootgevend of bezwaarlijk.
 • commerciële activiteiten promoot, inclusief het promoten van goederen of diensten of om donaties vraagt;
 • valt onder vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten;
 • omvat materiaal, afbeeldingen of foto's die inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerken, patentent, bedrijfsgeheimen of andere rechten van enige partij (inclusief het recht op privacy en het portretrecht);
 • de bron of afkomst verbergt, opzettelijk misleidt wie de auteur is, door het aanpassen van de metadata of andere identificatie-elementen;
 • linkt naar sites van externe partijen of diensten die niet aan de voorwaarden in deze lijst voldoen; of
 • proberen een wachtwoord, andere accountinformatie, of andere privé-informatie van gebruikers van het Spel te achterhalen.

Door het Spel te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je:

 • geen pogingen zult doen om de uitvoer van het spel op welke wijze dan ook te verstoren;
 • geen enkel deel van het Spel zult kopiëren, reproduceren, verspreiden, overzetten, verkopen, licentiëren, publiceren, in een database invoeren, weergeven, opvoeren, afgeleid werk zult maken, uploaden, bewerken, plaatsen, ernaar linken, framen, verzenden, verhuren, leasen, uitlenen of in sublicentie geven, verkrijgen d.m.v. 'scraping' of 'crawling';
 • geen dataminingprogramma's, robots, virussen, wormen, 'bugs' of soortgelijke informatie verzamelende programma's zult gebruiken op de Dienst, geen deel van de Dienst zult 'framen' en niet zult proberen de uitvoering van de beveiliging van de Dienst te saboteren, te hacken, te beschadigen of tegen te houden.
 • geen hulpprogramma's zult gebruiken ontworpen om de beveiliging of het beheer van digitale rechten te omzeilen, (inclusief programma's die wachtwoorden raden of proberen te kraken, of die netwerken aftasten) die verband houden met het Spel;
 • het Spel niet zult gebruiken voor welke commerciële doeleinden dan ook, inclusief het verzenden van 'spam' of andere schadelijke of verstorende communicatie;
 • de code van het Spel niet zult decompileren, disassembleren, er geen 'reverse engineering' op zult toepassen met als doel een leesbare vorm te verkrijgen om de structuur van de software te onderzoeken, of om andere producten te maken of te kopiëren op basis van deze code (deels of in zijn geheel) van de software of functies van het Spel of inhoud beschikbaar via het Spel;
 • geen illegale softwareprogramma of hulpprogramma's zult gebruiken of distribueren zoals "auto" softwareprogramma's, macroprogramma's, "cheat utility"-programma's of toepassingen, exploits, cheats of andere software om het spel te hacken, aan te passen of om vals te spelen.
 • geen exploits of cheats zult gebruiken om een onrechtmatig voordeel te behalen.
 • geen andere gebruikers zult beperken of beknotten in hun gebruik van het Spel. Bijvoorbeeld te proberen de ervaring van anderen te verstoren met vulgaire taal, agressie, het invoeren van overmatig grote afbeeldingen zodat het scherm te snel scrolt om nog te kunnen lezen of te SCHREEUWEN (hoofdlettergebruik),
 • "spammen" of 'flooding' (het continu herhalen van dezelfde tekst); al deze voorbeelden zijn verboden, vragenlijsten, wedstrijden, pyramidespelen, kettingbrieven, ongewenste e-mail, spam of anderszins dubbele of ongewenste berichten (commercieel of anderszins) te versturen.
 • geen informatie voor het beheer van auteursrecht zult falsificeren, verwijderen of ongeldig zult maken, zoals de identiteit van de auteur, juridische of anderszins officiële berichten of propriëtaire toewijzing en of labels voor de bron van de software of andere inhoud.
 • geen inbreuk zult maken op licentieovereenkomsten (inclusief, zonder beperking, licenties van eindgebruikers, gedragscodes of andere gebruiks- of servicevoorwaarden of richtlijnen) die van toepassing kunnen zijn op enige Dienst.
 • niet zult 'oogsten' (automatisch noch anderszins) of anderszins persoonlijke informatie van anderen zult verzamelen, inclusief e-mailadressen of andere informatie met het oogmerk om ongewenste e-mails te versturen.
 • geen inbreuk zult maken op wetten of verordeningen of illegale activiteiten zult promoten of aanmoedigen, inclusief maar niet beperkt tot hacken of cracken, het distribueren van illegale software, of Cheats of hacks voor het Spel.
 • geen valse identiteit zult aannemen of immiteren (bijvoorbeeld bekendheden of vertegenwoordigers van WB Games) met als doel anderen te misleiden.
 • het spel niet zult gebruiken voor het uitvoeren van frauduleuze transacties of andere commerciële transacties die verboden zijn door deze Servicevoorwaarden of van toepassing zijnde Licentieovereenkomsten, inclusief maar niet beperkt de frauduleuze of verboden virtuele transacties binnen het Spel.