Denne avtalen er en juridisk bindende avtale; vennligst les den nøye igjennom.  Velkommen til MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™. WB Games Inc. ("WB Games") er stolte over å gi deg tilgang til den internettbaserte tjenesten (en "Spillserver") for bruk med en autorisert, umodifisert kopi av MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™-spillprogramvare installert på din/ditt personal computer (et "Underholdningssystem") (sammen med eventuelle oppdateringer, "Spillklienten").  Tilsammen utgjør Spillserveren og Spillklienten MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™ ("Spillet").  Disse Tjenestevilkår ("Tjenestevilkår" eller "Avtalen") regulerer din bruk av Spillserveren, mens MIDDLE-EARTH™: SHADOW OF WAR™ "Sluttbrukervilkår", innlemmet her med denne henvisningen, regulerer din bruk av Spillklienten.  Ved å klikke "Jeg aksepterer" nedenfor, eller ved å koble til eller bruke en Spillserver, samtykker du i å være bundet av disse Tjenestevilkår og Sluttbrukervilkårene.

 1. Tildeling av en begrenset lisens til å bruke en Spillserver.   Forutsatt din aksept på og kontinuerlige overholdelse av denne Avtalen og din kontinuerlige overholdelse av alle avtaler og retningslinjer som kreves av Valve eller tredjeparts tjenesteleverandører godkjent av WB Games for bruken av din Steam account eller tredjepartkonto godkjent av WB Games (”Kontoen"), kan du bruke en Spillserver kun for ditt eget ikke-kommersielle underholdningsformål ved å aksessere den med en autorisert, umodifisert Spillklient. Du kan ikke bruke eller få tilgang til en Spillserver for andre formål eller i forbindelse med noen annen programvare, og enhver tilgang eller bruk utenfor det uttrykte omfanget av denne lisensen kan utgjøre et brudd på WB Games' immaterielle rettigheter.  Lisensen som er gitt her, gir ingen eiendomsrett i Spillet (inkludert, men ikke begrenset til, Spillserveren) og skal ikke tolkes som et salg av noen rettigheter til Spillet.  Lisensen som er tildelt er ikke overførbar og eventuelle forsøk på overføring i strid med denne bestemmelsen skal anses som ugyldige.  Alle rettigheter, titler og interesser i og til Spillet og alle kopier av dette (inkludert uten begrensning alle titler, programkode, teknologi, temaer, objekter, figurer, karakternavn, historier, dialog, "catchphrases", steder, konsepter, kunst, musikk, etc.) er eid av WB Games eller dets lisensgivere.
 2. Endringer i Avtalen og Spillet. WB Games kan oppdatere denne Avtalen etter eget forgodtbefinnende, og du kan bli bedt om å gjennomgå og godta den reviderte versjonen av Avtalen når denne eventuelt trer i kraft.  Hvis du ikke samtykker i de reviderte Tjenestevilkår, vil du ikke inneha tillatelse til å fortsette og spille Spillet via Spillserveren.  Dersom du på et hvilket som helst tidspunkt ikke lenger er i stand til å overholde de til enhver tid gjeldende Tjenestevilkår, må du avslutte Avtalen og umiddelbart stoppe enhver aksessering til Spillserveren.  WB Games kan til enhver tid endre, modifisere, eller avvikle ethvert aspekt av Spillet.  WB Games kan også innføre begrensninger på visse funksjoner eller begrense din tilgang til deler eller hele Spillet uten varsel.
 3. Eierskap. Du forstår og godtar at Spillet eies av WB Games og / eller WB Games tilknyttede selskaper og / eller lisensgivere.  Videre forstår du og godtar at du ikke har noen interesse, økonomisk eller på annen måte, i en hvilken som helst funksjon av eller innhold i Spillet, inkludert, men ikke begrenset til, "in-game"-elementer eller "in-game"-valuta.  Du kan ikke kjøpe, selge eller bytte noen "in-game"- elementer eller "in-game"-valuta for noe av verdi i den virkelige verden uten WB Games' skriftlige tillatelse.  En hver "in-game"-transaksjon eller kjøp av innhold og / eller elementer er kjøpt fra Steam tjenesten eller tjenester fra tredjepart godkjent av WB Games , og ikke fra WB Games.
 4. Suspensjon/sletting av konto. WB Games kan suspendere, avslutte, endre eller slette din tilgang til Spillet til enhver tid etter eget forgodtbefinnende, med eller uten varsel til deg.
 5. Finansielle transaksjoner. Du erkjenner og godtar at alle transaksjoner vil bli håndtert gjennom den part som utfører "hosting" på ditt underholdningssystem, og vil bli utført i henhold til de Vilkår for bruk og Retningslinjer som gjelder for det foretaket.  Du erkjenner at alle transaksjoner vil bli tilrettelagt av Steam tjeneste eller tredjeparts tjenesteleverandører godkjent av WB Games og ikke fra WB Games.  Du samtykker i at WB Games kan dele din informasjon som beskrevet i punkt 7 nedenfor, inkludert informasjon om dine finansielle kontoer, med tredjeparter i den grad det er nødvendig for dette formålet.
 6. Etiske retningslinjer. Du godtar at du vil overholde WB Games' "Code of Conduct", innlemmet her med denne henvisningen, og alle gjeldende lover i forbindelse med din bruk av Spillet og Spillserveren.
 7. Personvern og tilgjengeliggjøring av informasjon. WB Games er eid av Warner Bros Entertainment Group ("Warner Bros") og deler sistnevntes retningslinjer for personvern.  I tilfelle du velger å oppgi noen personlig identifiserbar informasjon, bekrefter du at du har lest og forstår Warner Bros.' retningslinjer for personvern (finnes på: https://www.warnerbros.com/privacy ("Privacy Policy"), som utgjør en del av denne Avtalen, og samtykker i at informasjonen kan samles inn, brukes og offentliggjøres som beskrevet i retningslinjene for personvern.  Du forstår at WB Games kan, med eller uten varsel til deg, gi din Internet Protocol (IP) adresse(r), personlig informasjon, samtalelogger, betalingsinformasjons og annen informasjon om deg og dine aktiviteter til tredjepart, som svar på en anmodning fra politi, rettskjennelse eller annen juridisk prosess, eller hvis WB Games mener at dette kan beskytte din sikkerhet eller sikkerheten til andre.  Hvis du er en bruker utenfor USA, samtykker du også til overføring av dine data til USA.
 8. “In-game”-kommunikasjon. Du forstår og godtar at WB Games, dets partnere og leverandører kan overvåke, registrere, gjennomgå, endre og / eller utlevere dine "in-game"-kommunikasjon i forbindelse med markedsføring, markedsundersøkelser, overvåking av overholdelse av denne Avtalen, Sluttbrukervilkårene, Code of Conduct og Privacy Policy og for andre formål som WB Games måtte anse som nødvendig til enhver tid. WB Games, dets tilknyttede selskaper og dets leverandører er ikke forpliktet til å overvåke "in-game"-kommunikasjon.
 9. Rettsmidler. Du erkjenner at WB Games kan lide uopprettelig skade hvis du bryter noen av bestemmelsene som regulerer eierskapet, innvilget lisens eller lisensbegrensninger. Ved et slikt brudd skal WB Games ha rett til å begjære midlertidig forføyning og/eller avgjørelse som pålegger spesifikk ytelse, og annet tilsvarende og ytterligere rettsmiddel i den grad det passer.
 10. Garantifraskrivelse. Spillserverene er gjort tilgjengelig, i den grad det er tillatt ved lov, på en ”som den er” ("as is") og "som tilgjengelig" (”as available”) basis. I den grad det er tillatt ved lov, er garantier av ethvert slag, uttrykte som implisitte, ekskludert.
 11. Ansvarsbegrensning.
  1. Hverken du, WB Games, dets direktører, morselskap, partnere, lisenstakere eller leverandører er ansvarlig for eventuelt konsekvenstap eller indirekte tap under eller i forbindelse med disse Tjenestevilkår, eller annet tilknyttet avtaleforhold, enten det oppstår under lov eller oppstår som følge av kontraktsbrudd, skadevoldende handling (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemt plikt, villedende opplysninger eller på annen måte.
  2. Ingenting i disse Tjenestevilkår utelukker eller begrenser noen av partenes ansvar:
   1. (i) for svindel eller villedende opplysninger avgitt i bedragersk hensikt;
   2. (ii) for dødsfall eller personskade som skyldes partens uaktsomhet;
   3. (iii) under bestemmelsen om skadesløsholdelse i § 12; eller
   4. (iv) for ethvert annet ansvar som ikke kan ekskluderes fra eller begrenses ved lov.
 12. Skadesløsholdelse. Du godtar herved å forsvare og holde WB Games, dets direktører, morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, lisenstakere og leverandører, skadesløse mot ethvert krav, ansvar, skader, erstatning, tap eller utgifter (inkludert rimelige advokatutgifter) som oppstår som som følge av eller i forbindelse med ethvert brudd på § 1 som skyldes deg.
 13. Brukerinnhold. "Brukerinnhold" betyr enhver kommunikasjon, bilder, lyder, videoer og alt materiale og informasjon som du eller noen som bruker Kontoen din, bidrar med gjennom Spillet eller ethvert nettsted tilknyttet WB Games, inkludert, men ikke begrenset til, tilbakemeldinger om Spillet og/eller strømmet innhold du skaper i forbindelse med Spillet, inkludert uten begrensning, rett til å bruke din likhet og/eller stemme som stilt til rådighet av deg gjennom slike strømmer. Du gir herved WB Games en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, innbetalt, ikke-eksklusiv, lisens, herunder retten til å viderelisensiere til tredjepart, og rett til å reprodusere, utbedre, tilpasse, endre, oversette, reformatere, lage avledede verk fra, produsere, innføre i sirkulasjon, publisere, distribuere, selge, lisensiere, viderelisensiere, overføre, leie ut, overføre, strømme, vise offentlig, fremføre offentlig, gi elektronisk tilgang til, kringkaste, formidle til publikum gjennom elektroniske kommunikasjonstjenester, vise, utføre, lagre i datamaskinens minne, og bruke og praktisere slikt Brukerinnhold samt alle modifiserte og avledede arbeider dertil. Herved representerer og garanterer du at du har, og har dokumentasjon til å etablere, alle nødvendige rettigheter til å tildele lisens som beskrevet i foregående setning. I den grad det tillates etter gjeldende lover, frasier du deg herved alle moralske rettigheter, artistrettigheter, leirettigheter, eller lignende rettigheter (hvis noen) du eventuelt har i Brukerinnholdet. Du garanterer at du ikke vil søke å håndheve noen moralske rettigheter, rettigheter til likhet artistrettigheter, leierettigheter, eller lignende rettigheter (hvis noen) du eventuelt har i Brukerinnhold mot WB Games.
 14. Påstander om krenkelse. Hvis du mener at innhold som vises på Spillserveren, i Spillet, eller på nettstedet til WB Games krenker dine immaterielle rettigheter, ønsker vi hos Warner å høre fra deg. Vennligst send følgende informasjon skriftlig til Copyright Agenten på legal@wb.com:
  1. ditt navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse;
  2. en beskrivelse av de immaterielle rettigheter som du hevder er krenket;
  3. den eksakte URL eller en beskrivelse av hvert sted hvor det påstått krenkende materiale befinner seg;
  4. en uttalelse fra deg om at du har god grunn til å tro om at den omstridte bruken ikke er autorisert av deg, din agent, eller loven;
  5. din elektroniske eller fysiske signatur, eller elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på dine vegne, og
  6. en uttalelse fra deg om at informasjonen i meldingen din er nøyaktig, at du er innehaveren av de immaterielle rettigheter eller er autorisert til å handle på vegne av innehaveren av de immaterielle rettigheter.
 15. Patcher og oppdateringer. WB Games kan legge til patcher, oppdateringer og modifikasjoner (hver for seg en "Oppdatering") til Spillet når som helst, og "gameplay" vil kunne endres etter at en Oppdatering er lagt til.
 16. Avslutning. Denne Avtalen gjelder til den blir avsluttet. Du kan avslutte denne Avtalen ved å avinstallere Spillet.  WB Games kan avslutte denne Avtalen med eller uten forvarsel ved å stenge Kontoen. Alle punkter i denne Avtalen som etter sin natur bør videreføres etter avslutning skal videreføres, inkludert, men ikke begrenset til, punkt 3, 5, 7-13, 16 og 17.
 17. Tvisteløsning og lovvalg.
  1. Tolkningen, gyldigheten og effekten av disse Tjenestevilkår og alle ikke-kontraktsmessige forpliktelser som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med disse Tjenestevilkår, skal reguleres av lovgivningen i det land hvor du har din bopel.
  2. Enhver handling eller prosess for å avgjøre tvister knyttet til disse Tjenestevilkår eller Spillet skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i det land hvor du har din bopel (med mindre annet er avtalt skriftlig av begge parter).
 18. Diverse. Vilkårene fremsatt i denne Avtalen, inkludert Garantifraskrivelser, Ansvarsbegrensninger og bestemmelser om Skadesløsholdelse, er grunnleggende elementer i grunnlaget for avtaleforholdet mellom WB Games og deg.  WB Games ville ikke være i stand til å tilgjengeliggjøre Spillet (inkludert, men ikke begrenset til, Spillservere) på kommersiell basis uten slike begrensninger. Slike Garantifraskrivelser, Ansvarsbegrensninger og bestemmelser om Skadesløsholdelse tjener til fordel for WB Games' lisensgivere, etterfølgere og stedfortredere. Du godtar at du ikke blir vurdert, og skal ikke representere deg selv, som en agent, ansatt, medeier eller partner av WB Games.  Du kan ikke overdra denne Avtalen, helt eller delvis, uten WB Games 'skriftlige samtykke, og eventuelle forsøk på overdragelse i strid med denne bestemmelsen skal være ugyldige. WB Games kan overdra denne Avtalen eller enhver av sine rettigheter og forpliktelser under denne Avtalen uten ditt samtykke når som helst.   Ingen frafallelse av en forutsetning, betingelse eller misligholdskrav som følge av kontraktsbrudd skal utgjøre en frafallelse av noen annen forutsetning, betingelse eller misligholdskrav som følge av kontraktsbrudd, selv om forholdet er av lignende art eller tilsvarende. Enhver bestemmelse funnet ulovlig av en domstol eller myndighet med jurisdiksjon, skal anses for å være ugyldig, men skal ikke ha noen effekt på gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i Avtalen.  Denne Avtalen, som omfatter alle de aktuelle dokumentene nevnt her, representerer hele avtalen mellom deg og WB Games med hensyn til Spillservere og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og WB Games knyttet til Spillservere.  Du må selv tilføre alle nødvendige fasiliteter, verktøy og alt utstyr som er nødvendig for å spille Spillet, herunder hensiktsmessig datautstyr og Internett-tilkoblinger, for din egen risiko og regning.  Under ingen omstendigheter skal WB Games være ansvarlig for eventuelle feil i ytelsen som skyldes årsaker utenfor WB Games' rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til: naturkatastrofer, krig, terrorisme, opptøyer, handelsforbud, handlinger av sivile eller militære myndigheter, brann, flom, ulykker, streik, eller mangel på transporttilbud, drivstoff, energi, arbeidskraft eller materialer.

Ditt kjøp av Spillet utgjør en kontrakt for tjenesteytelsene som vil starte opp umiddelbart ved at du klikker ”Jeg aksepterer” nedenfor. Idet tjenestene starter opp, mister du retten til å avbestille tjenestene etter Direktiv 97/7/EF om forbrukervern ved fjernsalg som er implementert under ditt lands lovgivning.

Regler for god oppførsel

Du samtykker i at du ikke vil bruke spillet til å laste opp, publisere eller på andre måter distribuere noe brukerinnhold som:

 • utgjør eller fremmer ulovlig aktivitet;
 • sverter, misbruker, plager, forfølger, truer eller på andre måter bryter med de juridiske rettighetene (vedrørende for eksempel personvern og publisitet) til andre;
 • er skadelig, fornærmende, vulgært, seksuelt eksplisitt, ærekrenkende, injurierende, uanstendig, krenkende, pinlig, uønsket, krenkende for andres rettigheter vedrørende for eksempel personvern eller publisitet, hatefullt, eller rasistisk, etnisk eller, ifølge en fornuftig persons syn, på annen måte støtende eller upassende;
 • fremmer enhver kommersiell aktivitet, herunder å markedsføre varer eller tjenester eller anmode om donasjoner;
 • er underlagt taushetsplikt eller avtaler om hemmeligholdelse;
 • omfatter materialer, bilder eller fotografier som krenker en opphavsrett, varemerke, patent, handelshemmelighet eller andre rettigheter til noen part (inkludert når det gjelder personvern og publisitet);
 • skjuler sin kilde eller opprinnelse, eller gir en uriktig fremstilling av forfatteren, gjennom endring av metadata eller andre identifikatorer;
 • lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som vil bryte med rettesnorene i denne listen; eller
 • forsøker å skaffe et passord, annen kontoinformasjon eller andre personlige opplysninger fra en bruker av spillet.

Hvis du bruker spillet, samtykker du også i at du ikke skal:

 • forsøke å forstyrre driften av spillet på noe vis;
 • kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, selge, lisensiere, gi ut, legge inn i en database, vise, utføre offentlig, modifisere, opprette avledede verk av, laste opp, redigere, publisere, lenke til, ramme inn, sende, leie, lease, låne bort eller viderelisensiere, utføre skraping eller kravling eller på noen måte utnytte noen del av spillet;
 • bruke dataverktøy, roboter, virus, ormer, feil eller lignende datainnsamlings- og utvinningsverktøy i tjenesten, eller ramme inn noen del av tjenesten, eller forsøke å manipulere, hacke, ødelegge eller forringe administrasjonen av eller sikkerheten til tjenesten;
 • bruke verktøy som er utformet for å kompromittere teknologi for sikkerhet eller digital rettighetsadministrasjon (inkludert programmer for gjetting av passord, crackeverktøy eller verktøy for leting i nettverk) i forbindelse med spillet;
 • bruke spillet for kommersielle formål, inkludert sending av søppelpost eller skadelig eller forstyrrende kommunikasjon;
 • dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere eller på annen måte redusere koden som brukes i spillet, til en lesbar form for å undersøke konstruksjonen av slik programvare eller for å kopiere eller lage andre produkter basert (helt eller delvis) på slik programvare eller en annen funksjon i spillet eller innhold som er tilgjengelig i spillet; eller
 • bruke eller distribuere uautoriserte programvarer eller verktøy, for eksempel «automatiske» programvarer, «makro»-programvarer, «jukseverktøy»-programvarer eller -applikasjoner, utnyttelser, juksekoder eller andre programvarer eller verktøy for hacking, endring eller juks.
 • bruke utnyttelser eller juksekoder til å skaffe deg en urettferdig fordel.
 • begrense eller hemme andre brukere fra å bruke og nyte spillet. For eksempel gjennom å være forstyrrende med vulgært språk, utskjelling, utlegging av overdrevent store bilder slik at skjermen går for fort forbi til å lese, bruk av overdreven ROPING (store bokstaver) i et forsøk på å forstyrre andre
 • brukere, «spamming» eller oversvømmelse (kontinuerlig publisering av repetitiv tekst), som alt er forbudt atferd, eller sende undersøkelser, konkurranser, pyramideordninger, kjedebrev, søppelpost, spam eller dupliserte eller uønskede meldinger (kommersielle eller andre).
 • forfalske, slette eller deaktivere informasjon om opphavsrettsadministrasjon, for eksempel forfatterattribusjoner, juridiske eller andre riktige merknader eller proprietære betegnelser eller etiketter vedrørende opprinnelsen eller kilden til programvaren eller annet innhold.
 • krenke eventuelle lisensavtaler (inkludert, uten begrensning, eventuelle lisensavtaler for sluttbrukere, regler for god oppførsel eller andre bruks- eller tjenestevilkår eller retningslinjer) som kan gjelde for en bestemt tjeneste.
 • høste inn (på en automatisk eller annen måte) eller på annet vis samle inn personlig informasjon om andre, inkludert e-postadresser, eller bruke slik informasjon til å sende uønskede e-poster.
 • bryte gjeldende lover eller forskrifter eller fremme eller oppfordre til ulovlig aktivitet, inkludert, uten begrensning, hacking, cracking eller distribusjon av falsk programvare, eller juksekoder eller hacker til spillet.
 • gi deg ut for å være en annen eller opprette en falsk identitet (slik som en kjendis eller representant for WB Games) med det formål å villede andre.
 • bruke spillet til svindelstransaksjoner eller andre kommersielle transaksjoner som er forbudt i henhold til disse tjenestevilkårene eller gjeldende lisensavtale, inkludert, uten begrensning, falske eller uautoriserte virtuelle transaksjoner i spillet.