NINIEJSZA UMOWA MA CHARAKTER PRAWNIE WIĄŻĄCEGO ZOBOWIĄZANIA; PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ. Witamy w Śródziemie™: Cień wojny™. Spółka WB Games Inc. („WB Games”) z ogromną przyjemnością udostępnia usługę on-line („Serwer Gier”), przeznaczoną do działania wraz z autoryzowanym, niezmodyfikowanym egzemplarzem oprogramowania gry Śródziemie™: Cień wojny™, zainstalowanym na Konsoli Xbox One Użytkownika lub komputerze osobistym Windows 10 („System”) (wraz z aktualizacjami - „Klient Gry”). Łącznie, Serwer Gry i Klient Gry stanowią grę Śródziemie™: Cień wojny™ („Gra”). Niniejsze Warunki korzystania z usługi („Warunki Korzystania z Usługi” lub „Umowa”) określają zasady korzystania przez Użytkownika z Serwera Gry, natomiast Umowa licencyjna użytkownika końcowego Śródziemie™: Cień wojny™ (znajdująca się pod adresem: https://www.shadowofwar.com) („EULA”), włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie, reguluje zasady korzystania przez Użytkownika z Klienta Gry. Połączenie się z Serwerem Gry lub korzystanie z niego jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i EULA.

 1. Udzielenie ograniczonej licencji na korzystanie z Serwera Gry. Pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika zgody na warunki niniejszej Umowy oraz ich przestrzegania oraz pod warunkiem przestrzegania przez Użytkownika wszystkich umów i wskazówek wymaganych przez Microsoft lub niezależnych usługodawców zatwierdzonych przez WB Games, w celu korzystania z profilu Xbox Live Użytkownika lub zatwierdzonego przez WB konta osoby trzeciej („Konto”), Użytkownik może korzystać z Serwera Gier wyłącznie do własnych niekomercyjnych celów rozrywkowych, poprzez uzyskiwanie doń dostępu za pośrednictwem autoryzowanego, niezmodyfikowanego Klienta Gry. Użytkownik nie może korzystać z Serwera Gier w żadnym innym celu ani w zestawieniu z żadnym innym oprogramowaniem, a wszelkie przypadki dostępu do Serwera Gry lub korzystania z Serwera Gry poza wyraźnym zakresem niniejszej licencji mogą stanowić naruszenie praw własności intelektualnej WB Games. Licencja przyznana w niniejszych Warunkach nie stanowi podstawy do przyznania Użytkownikowi tytułu do Gry ani prawa własności do Gry (w tym, między innymi, do Serwera Gry) i nie powinna być interpretowana jako sprzedaż praw do Gry. Udzielona licencja nie podlega przeniesieniu, a wszelkie próby przeniesienia licencji z naruszeniem niniejszego postanowienia będą nieważne. Wszystkie prawa i tytuły do Gry i jej wszystkich egzemplarzy (w tym bez ograniczeń wszelkie tytuły, kody komputerowe, technologie, tematy, przedmioty, postaci, imiona postaci, historie, dialogi, powiedzonka, lokalizacje, pomysły, grafika, muzyka, itp.), a także korzyści z ich tytułu, należą do spółki WB Games lub licencjodawców WB Games.
 2. Zmiany Umowy i Gry. WB Games może aktualizować niniejszą Umowę wedle własnego uznania, przy czym Użytkownik może zostać poproszony o zapoznanie się i zaakceptowanie Warunków Korzystania z Usługi w zmienionej wersji, po jej wejściu w życie. W razie nieprzyjęcia przez Użytkownika zmienionej wersji Warunków Korzystania z Usługi, Użytkownikowi nie będzie wolno dłużej grać w Grę za pośrednictwem Serwera Gry. Jeżeli w jakimkolwiek czasie Użytkownik nie będzie mógł dłużej przestrzegać warunków obowiązujących w tym czasie Warunków Korzystania z Usługi, będzie zobligowany do wypowiedzenia niniejszej Umowy i bezzwłocznego zaprzestania łączenia się z Serwerem Gry w jakikolwiek sposób. WB Games może zmienić, zmodyfikować, zawiesić lub zaprzestać jakiegokolwiek aspektu Gry po uprzednim poinformowaniu Użytkownika. WB Games może również wprowadzić ograniczenia co do pewnych cech lub dostępu do pewnych części lub do całości Gry po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.
 3. Własność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Gra jest własnością WB Games i/lub podmiotów powiązanych WB Games i/lub licencjodawców WB Games. Użytkownik ponadto przyjmuje do wiadomości i uznaje, że nie ma żadnych praw, finansowych ani innych, do jakiejkolwiek funkcji lub treści zawartej w Grze, które mogą obejmować, bez ograniczeń, przedmioty lub waluty występujące w Grze. Użytkownik nie jest uprawniony do nabywania, sprzedawania lub obracania żadnymi przedmiotami lub walutami występującymi w Grze (jeśli takie są) w zamian za jakiekolwiek korzyści majątkowe, bez wyraźnej zgody WB Games, wyrażonej na piśmie. Wszystkie transakcje realizowane w ramach Gry lub nabycia treści i/lub elementów są transakcjami i nabyciami realizowanymi w ramach usługi Sklep Xbox lub innych usług świadczonych przez niezależnych usługodawców zatwierdzonych przez WB Games, a nie przez WB Games.
 4. Zawieszenie/Likwidacja Konta. WB Games może zawiesić, zakończyć, zmodyfikować lub zlikwidować dostęp Użytkownika do Serwera Gry wedle własnego uznania, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.
 5. Transakcje finansowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że wszystkie transakcje będą obsługiwane przez stronę będącą hostem Systemu Użytkownika, i będą realizowane zgodnie z Warunkami Korzystania, Polityką i Wskazówkami tego podmiotu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie transakcje będą realizowane za pośrednictwem usługi Xbox Live lub niezależnych usługodawców zatwierdzonych przez WB Games, a nie przez WB Games. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WB Games może przekazywać osobom trzecim informacje na temat Użytkownika w sposób opisany w punkcie 6 poniżej, które mogą obejmować, bez ograniczeń, informacje o rozliczeniach finansowych Użytkownika, jeżeli jest to niezbędne w tym celu.
 6. Polityka zachowania prywatności i ujawnianie informacji. WB Games jest własnością Warner Bros. Entertainment Group („Warner Bros.") i stosuje taką samą politykę zachowania prywatności, jak Warner Bros. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się podać jakiekolwiek informacje umożliwiające jego identyfikację, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Polityką zachowania poufności (znajdującą się pod adresem: https://www.warnerbros.com/privacy) (“Polityka zachowania poufności”) stanowiącą część niniejszej Umowy, i ją rozumie, oraz, że wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji na swój temat w sposób wskazany w Polityce zachowania poufności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WB Games może, uprzedzając o tym Użytkownika lub nie, ujawnić adres(y) IP Użytkownika, dane osobowe Użytkownika, zapisy chatu, informacje na temat płatności lub inne informacje na temat Użytkownika i działań podejmowanych przez Użytkownika osobom trzecim, w odpowiedzi na żądanie organów ścigania, nakaz sądu lub w ramach innej procedury prawnej lub jeżeli WB Games uzna, że czyniąc tak może chronić bezpieczeństwo Użytkownika lub bezpieczeństwo innych. Jeżeli Użytkownik jest użytkownikiem spoza Stanów Zjednoczonych, wyraża zgodę na przesłanie danych Użytkowników do Stanów Zjednoczonych.
 7. Wiadomości przesyłane w ramach Gry. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że WB Games, podmioty powiązane WB Games oraz wykonawcy WB Games mogą monitorować, zapisywać, przeglądać i/lub ujawniać wiadomości przesłane w ramach Gry w celach marketingowych, promocyjnych, badawczych, w celu monitorowania przestrzegania niniejszej Umowy, EULA, Kodeksu Etycznego, Polityki Prywatności oraz w innych celach, które WB Games uzna w danym czasie za niezbędne. WB Games, podmioty powiązane WB Games oraz wykonawcy WB Games nie są zobowiązani do monitorowania wiadomości przesyłanych w ramach Gry.
 8. Środki prawne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WB Games może ponieść niemożliwą do naprawienia szkodę, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień regulujących kwestie własności, postanowień udzielonej licencji lub ograniczeń licencyjnych. W przypadku wystąpienia takiego naruszenia, WB Games będzie uprawniona do wystąpienia o zabezpieczenie roszczeń i/lub nakaz wykonania zobowiązań umownych oraz stosowne inne i dalej idące zabezpieczenia.
 9. Wyłączenie gwarancji. Serwery Gry są udostępniane, w prawnie przewidzianym zakresie, na zasadzie „w stanie w jakim są” oraz „w miarę dostępności”. O ile prawo na to zezwala, wszelkie gwarancje, tak wyraźne jak dorozumiane, zostają wyłączone.
 10. Ograniczenia odpowiedzialności.
  1. Ani Użytkownik, ani WB Games, dyrektorzy tej spółki, jej podmiot dominujący, podmioty powiązane, licencjodawcy lub wykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za straty wynikowe ani pośrednie z niniejszych Warunków Korzystania z Usługi lub w związku z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usługi, ani też z jakiejkolwiek umowy towarzyszącej lub w związku z nią, na podstawie ustawowej, w wyniku naruszenia kontraktu, odpowiedzialności deliktowej (w tym za niedbalstwo), naruszenia obowiązku ustawowego, nieprawdziwego oświadczenia lub z jakiegokolwiek innego tytułu.
  2. Żaden z zapisów niniejszych Warunków Korzystania z Usługi nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności żadnej ze stron:
   1. za czyny z winy umyślnej;
   2. za śmierć lub uszkodzenia ciała w wyniku niedbalstwa;
   3. na podstawie zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej w Punkcie 12; lub
   4. z tytułu jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu lub ograniczeniu na podstawie prawa.
 11. Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej. Użytkownik niniejszym zgadza się bronić i zwolnić z odpowiedzialności odszkodowawczej WB Games, dyrektorów tej spółki, jej podmiot dominujący, podmioty zależne, licencjodawców i wykonawców na wypadek jakichkolwiek roszczeń, odpowiedzialności, uszkodzeń, szkód, strat lub wydatków (w tym uzasadnionych honorariów prawników), powstałych w wyniku naruszenia przez Użytkownika Punktu 1, na skutek takiego naruszenia lub w związku z nim.
 12. Treści Użytkownika. „Treści Użytkownika" oznaczają wszelkie wiadomości, obrazy, dźwięki, filmy wideo oraz wszelkie materiały i informacje, które Użytkownik lub osoba korzystająca z Konta Użytkownika przekaże za pośrednictwem Gry lub strony internetowej powiązanej z WB Games (jeśli takie są), w tym, między innymi, opinie na temat Gry i/lub przesyłane strumieniowo treści stworzone przez Użytkownika w połączeniu z Grą, w tym między innymi prawa do wykorzystania wizerunku i/lub głosu Użytkownika przekazanych przez niego strumieniowo. Użytkownik niniejszym udziela WB Games obowiązującej na całym świecie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na czas nieokreślony wraz z prawem podlicencjonowania na rzecz osób trzecich, oraz prawa do powielania, utrwalania, adaptowania, modyfikowania, tłumaczenia, zmieniania formatu, tworzenia dzieł zależnych, produkowania, wprowadzania do obiegu, publikowania, dystrybuowania, sprzedawania, licencjonowania, podlicencjonowania, zbywania, wynajmowania, oddawania w leasing, transmitowania Treści Użytkownika oraz dzieł zależnych powstałych na ich podstawie, nadawania Treści Użytkownika oraz dzieł zależnych powstałych na ich podstawie za pośrednictwem przekazu strumieniowego, publicznego eksponowania, zapewniania elektronicznego dostępu do Treści Użytkownika oraz dzieł zależnych powstałych na ich podstawie, nadawania, przekazywania publiczności za pośrednictwem telekomunikacji, eksponowania, wykonywania, zapisywania w pamięci komputera, oraz wykorzystywania i stosowania takich Treści Użytkownika (jeśli takie są) oraz dzieł zależnych powstałych na ich podstawie. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że ma oraz posiada dokumentację niezbędną do ustanowienia wszelkich praw niezbędnych do udzielenia licencji, o której mowa w poprzednim zdaniu. W zakresie dopuszczalnym obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich ewentualnych praw osobistych, praw autorskich, praw do wynajmu lub podobnych praw do Treści Użytkownika, które mogą przysługiwać Użytkownikowi. Użytkownik gwarantuje, że nie będzie dochodził wobec WB Games żadnych ewentualnych praw osobistych, praw autorskich, praw do wynajmu, praw do wizerunku lub podobnych praw do Treści Użytkownika (jeśli takie są), które mogą przysługiwać Użytkownikowi.
 13. Roszczenia w zakresie naruszenia. Jeżeli Użytkownik uzna, że jakakolwiek treść pojawiająca się w Grze narusza prawa własności intelektualnej Użytkownika, prosimy o poinformowanie o tym WB Games. Prosimy o przekazanie na piśmie następujących informacji Agentowi ds. Praw Autorskich na adres legal@wb.com:
  1. imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  2. opis prawa własności intelektualnej, które zdaniem Użytkownika zostało naruszone;
  3. dokładny URL lub opis każdego miejsca, w którym znajduje się materiał rzekomo powodujący naruszenie;
  4. oświadczenie Użytkownika, że Użytkownik w dobrej wierze utrzymuje, że ani Użytkownik ani jego agent nie zezwolił na użytkowanie będące przedmiotem sporu, ani że nie takie użytkowanie nie jest dopuszczone prawem;
  5. elektroniczny lub odręczny podpis Użytkownika lub elektroniczny lub odręczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Użytkownika; i
  6. oświadczenie Użytkownika, że informacje zawarte w zawiadomieniu Użytkownika są zgodne z prawdą, że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do występowania w imieniu właściciela praw własności intelektualnej.
 14. Patche i aktualizacje. WB Games może w dowolnym czasie stosować patche, aktualizacje i modyfikacje (łącznie „Aktualizacje”) Gry, za wiedzą Użytkownika, przy czym sposób grania może po zastosowaniu Aktualizacji ulec zmianie.
 15. Rozwiązanie Umowy. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez odinstalowanie Gry. WB Games może rozwiązać niniejszą Umowę po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, skutkującym zablokowaniem Konta. Wszystkie Artykuły niniejszej Umowy, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać również po rozwiązaniu niniejszej Umowy będą obowiązywać, w tym między innymi postanowienia punktów 3, 5, 6-12, 15, 16 i 17.
 16. Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe.
  1. Interpretacja, ważność i wykonanie niniejszych Warunków Korzystania z Usługi i wszystkich zobowiązań pozaumownych wynikających z niniejszych Warunków Korzystania z Usługi lub z nimi związanych, podlega przepisom kraju miejsca zamieszkania Użytkownika.
  2. Pozwy lub postępowania wszczęte w celu rozstrzygnięcia sporu związanego z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usługi lub z Grą będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów krajowych miejsca zamieszkania użytkownika (chyba że strony postanowią inaczej na piśmie).
 17. Postanowienia różne. Warunki określone w niniejszej Umowie, w tym Wyłączenie gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności i Zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej mają zasadnicze znaczenie dla umowy pomiędzy WB Games a Użytkownikiem. WB Games bez takich ograniczeń nie mogłaby dostarczać Gry (w tym bez ograniczeń Serwerów Gry) na zasadach komercyjnych. Postanowienia w zakresie Wyłączenia gwarancji, Ograniczenia odpowiedzialności i Zwolnienia z odpowiedzialności odszkodowawczej są postanowieniami zabezpieczającymi interesy licencjodawców, następców prawnych i cesjonariuszy WB Games. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest uznawany za agenta, pracownika, wspólnika joint venturer bądź partnera WB Games, nie będzie się również za niego podawać. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody WB Games, a jakakolwiek próba dokonania cesji z pogwałceniem niniejszego postanowienia będzie nieważna. WB Games może dokonać cesji niniejszej Umowy lub jakichkolwiek swoich praw i obowiązków z niniejszej Umowy po uprzednim poinformowaniu Użytkownika. Jakiekolwiek odstąpienie od egzekwowania praw z tytułu jakiegokolwiek nienależytego wykonania, warunku lub naruszenia niniejszej Umowy nie będzie równoznaczne z takim odstąpieniem w jakimkolwiek podobnym lub innym przypadku. Postanowienie uznane za niezgodne z prawem decyzją sądu lub regulatora, zostanie uznane za wyłączone z Umowy, jednakże okoliczność taka pozostanie bez znaczenia dla wykonalności pozostałych postanowień Umowy. Niniejsza Umowa, z uwzględnieniem wszystkich odpowiednich dokumentów włączonych do niej przez odniesienie, stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a WB Games w przedmiocie Serwerów Gry i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Użytkownikiem a WB Games w przedmiocie Serwerów Gry. Użytkownik musi dostarczyć wszelkie niezbędne urządzenia, media i sprzęt do Gry, w tym odpowiedni sprzęt komputerowy i podłączenie do internetu, na własne ryzyko i na koszt własny. W żadnym wypadku WB Games nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia działania, na wystąpienie których nie ma wpływu, w tym spowodowane między innymi: przypadkami losowymi, wojnami, terroryzmem, zamieszkami, embargo, działaniami władz cywilnych i wojskowych, pożarami, powodziami, wypadkami, strajkami, brakami w zakresie środków transportu, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów. Niniejsza Umowa może ulec zmianie jedynie na piśmie, za podpisem stron.

  Zakup Gry przez użytkownika stanowi umowę o świadczenie usług, która zostaje zawarta bezpośrednio po kliknięciu przez użytkownika poniższego przycisku „Akceptuję”. Z chwilą przystąpienia użytkownika do umowy o świadczenie usług użytkownik traci prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, co wynika z implementacji do prawa krajowego użytkownika Dyrektywy 97/7/WE w sprawie umów zawieranych na odległość.
 18. Warunki dotyczące Microsoft. Korzystanie przez Użytkownika z Xbox Live podlega warunkom korzystania z Xbox Live, postanowieniom oświadczenia o ochronie prywatności i kodeksowi postępowania, które znajdują się pod następującymi adresami: http://www.xbox.com/Legal/LiveTOU, https://privacy.microsoft.com i http://www.xbox.com/en-US/Legal/CodeOfConduct (“Dokumenty Microsoft”). W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Dokumentów Microsoft, nadrzędne będą postanowienia Dokumentów Microsoft.

Kodeks Etyczny

Użytkownik niniejszym zgadza się nie korzystać z Gry w celu wysyłania, zamieszczania, ani też rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób Treści Użytkownika, które:

 • stanowią bądź promują działalność nielegalną;
 • zniesławiają, znieważają, nękają, prześladują, zastraszają lub w inny sposób naruszają prawa (takie jak prawo do ochrony prywatności lub wizerunku) innych osób;
 • są szkodliwe, znieważające, wulgarne, o wyraźnie seksualnym charakterze, zniesławiające, oszczercze, nieprzyzwoite, uchybiające, kompromitujące, nieproszone, naruszające prawo do ochrony prywatności lub wizerunku, nawołujące do nienawiści lub ogólnie uznawane za nieodpowiednie bądź naganne ze względów rasowych, etnicznych lub innych;
 • promują jakąkolwiek działalność komercyjną, w tym reklama towarów lub usług, bądź prośby o darowiznę;
 • podlegają zobowiązaniom w zakresie zachowania poufności lub nieujawniania informacji;
 • zawierają materiały, obrazy lub zdjęcia, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa którejkolwiek ze stron (w tym prawo do ochrony prywatności lub wizerunku);
 • ukrywają swoje źródło lub pochodzenie, bądź przedstawiają autora w nieprawdziwym świetle poprzez modyfikację metadanych lub innych identyfikatorów;
 • zawierają łącza do stron lub usług stron trzecich, które naruszyłyby normy zawarte w niniejszej liście; a także
 • mające na celu wyłudzenie hasła, innych danych dotyczących konta lub innych danych osobistych od użytkownika Gry.

Podczas korzystania z Gry, Użytkownik ponadto zobowiązuje się nie:

 • ingerować w żaden sposób w działanie Gry;
 • kopiować, rozpowszechniać, dystrybuować, przesyłać, sprzedawać, udzielać licencji, publikować, wprowadzać do bazy danych, wyświetlać, publicznie odtwarzać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych na jej podstawie, wysyłać, edytować, zamieszczać, tworzyć odsyłaczy, zamieszczać w formie zawartości strony internetowej, nadawać, wypożyczać, wynajmować, pożyczać ani udzielać sublicencji, używać narzędzi wydobywania danych i narzędzi indeksujących lub w jakikolwiek sposób czerpać korzyści z jakiegokolwiek elementu Gry;
 • wykorzystywać jakichkolwiek narzędzi do analizy danych, robotów, wirusów, robaków lub podobnych narzędzi służących do uzyskiwania i zbierania danych dotyczących Usługi, bądź zamieszczać jakiejkolwiek części Usługi w formie zawartości strony internetowej, lub dokonywać prób manipulacji, hakowania, zniekształcenia lub uszkodzenia zarządzania lub ochrony Usługi;
 • korzystać z jakichkolwiek narzędzi zaprojektowanych z myślą o uniemożliwieniu prawidłowego funkcjonowania ochrony lub technologii cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (w tym programy zgadujące hasło, narzędzia do łamania haseł lub narzędzia do sondowania sieci) w związku z Grą;
 • korzystać z Gry w jakichkolwiek celach komercyjnych, w tym wysyłać spamu lub jakichkolwiek szkodliwych bądź uciążliwych powiadomień;
 • dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, demontażu lub w inny sposób redukować kodu Gry, aby nadać mu czytelną formę, w celu zbadania konstrukcji niniejszego oprogramowania lub w celu powielenia bądź stworzenia innych produktów bazujących (w całości lub w części) na niniejszym oprogramowaniu, na jakiejkolwiek właściwości Gry lub elemencie zawartości dostępnym w Grze;
 • korzystać z lub dystrybuować nieautoryzowanych programów lub narzędzi oprogramowania, takich jak programy typu „auto”, programy typu „makro”, programy lub aplikacje służące do oszukiwania, programy wykorzystujące błędy w oprogramowaniu, cheaty lub jakikolwiek inny rodzaj oprogramowania lub narzędzi przeznaczonych do hakowania gier, modyfikowania ich lub oszukiwania.
 • używać programów wykorzystujących błędy w oprogramowaniu lub cheatów do osiągnięcia korzyści i nieuczciwej przewagi;
 • ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania i czerpania przyjemności z Gry. Na przykład, nie zakłócać spokoju wulgarnym językiem, grubiaństwem, zamieszczaniem przesadnie dużych obrazów, co sprawia, że ekran przeskakuje za szybko, by można było nadążyć z czytaniem, przesadnym KRZYCZENIEM (pisaniem wielkimi literami), mającym na celu przeszkadzanie innym użytkownikom, spamowaniem lub zalewaniem potokiem powtarzających się wiadomości, które to powyższe czynności są zakazane;
 • przeprowadzać lub rozsyłać ankiet, konkursów, piramid finansowych, łańcuszków, wiadomości śmieciowych, spamu lub innych powtarzających się albo niechcianych wiadomości (handlowych lub innych);
 • fałszować, usuwać lub uszkadzać jakichkolwiek danych administracyjnych objętych prawem autorskim, takich jak informacje o autorstwie, zawiadomienia prawne lub inne, bądź oznaczenia odnośnie własności lub etykiety wzmiankujące źródło pochodzenia oprogramowania lub innej zawartości;
 • naruszać jakichkolwiek umów licencyjnych (w tym, między innymi, umów użytkownika, kodeksów etycznych lub innych warunków korzystania z usługi lub wytycznych), które mogą mieć zastosowanie dla poszczególnych Usług;
 • gromadzić (w sposób zautomatyzowany lub inny) lub w inny sposób zbierać danych osobowych innych osób, w tym adresów e-mail, lub wykorzystywać tychże informacji do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail;
 • naruszać obowiązujących praw i przepisów albo promować lub zachęcać do jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym, między innymi, hakowania, crackowania lub rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania, cheatów i hacków do Gry;
 • podszywać się lub tworzyć fałszywych tożsamości (takich jak tożsamości sławnych osób bądź przedstawicieli WB Games) w celu wprowadzenia innych w błąd;
 • wykorzystywać Gry w celu przeprowadzania nieuczciwych transakcji lub innych transakcji handlowych zakazanych na mocy niniejszych Warunków Korzystania z Usługi lub obowiązującej Umowy Licencyjnej, w tym, między innymi, nieuczciwych lub nieautoryzowanych wirtualnych transakcji zawieranych w grze.